מחשבון ירושה

כיצד יתחלק העיזבון בין היורשים על פי דין?

תקנון ותנאי שימוש לאתר מחשבון ירושה

השימוש במחשבון הירושה ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.
ט.ל.ח – בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק – האמור בחוק גובר.

האתר, הידע המשפטי והטכנולוגיה עליו מבוסס מחשבון הירושה הינו בבעלות הבלעדית של עו"ד ונוטריון ארז קרט (להלן: "עורך הדין״ או "מפעיל האתר"), אשר כתובתו ברחוב גל 4, קיסריה, ישראל.

השימוש ו/או הגלישה באתר ו/או במחשבון הירושה  ו/או באפליקציה ו/או יישומון (להלן: ״השימוש״) כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה (להלן: ״התקנון״).
מובהר בזאת כי השימוש ו/או הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתכם לתנאים הכלולים בתקנון זה.
כמו כן, מפעיל האתר שומר על זכותו לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר. על כן, מומלץ לבקר בעמוד התקנון הזה כל כניסה לאתר.

תקנון ותנאי שימוש לאתר מחשבון ירושה

אם בכל עת אתה מוצא את תקנון ותנאי שימוש לאתר מחשבון ירושה הזה בלתי מקובל או אם אינך מסכים לתקנון ותנאי שימוש לאתר מחשבון ירושה אלה, אנא אל תשתמש באתר זה או ביישומים כלשהם הקשורים ו/או שייכים לאתר זה.

אם יש לך שאלות כלשהן לגבי התקנון הזה, אנא צור קשר איתנו באמצעות טופס יצירת קשר.

כללי:

 1. האמור בתקנון ותנאי שימוש לאתר מחשבון ירושה זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים. תנאי השימוש באתר מנוסחים לפרקים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לשני המינים.
  בתקנון זה, המילים "אתה", "שלך" ו"הינך" מתייחסות לכל לקוח, מבקר או משתמש באתר ו/או באפליקציה.
 2. תנאים אלו חלים על שימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 3. משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה עיון באתר ו/או הרשמה באתר ו/או פתיחת חשבון מצווה ו/או רכישת מוצר באתר ו/או שירות כלשהו באתר.
 4. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון ותנאי שימוש לאתר מחשבון ירושה זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון. בכפוף לאמור לעיל, מדיניות הביטולים תהיה בהתאם לאמור בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א – 2010, וחוק כרטיסי חיוב, תשמ”ו – 1986.
 5. מפעיל האתר רשאי לסגור את האתר ו/או לשנות את העיצוב שלו ואת זמינות השירותים המוצעים בו וזאת ללא כל צורך להתריע על כך מראש.
 6. השימוש באתר מיועד לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבד.
  הינך מצהיר כי הנך בגיר משפטית ו/או בעל כשירות משפטית לבצע פעולות באתר, לרבות גלישה ורכישת מוצרים ושירותים. במידה ותבוצע רכישה על ידי קטין הרי שהיא לא תחייב את מפעיל האתר.

תקנון ותנאי שימוש לאתר מחשבון ירושה

השימוש באתר:

 1. השימוש באתר והעיון בו אינם דורשים הרשמה, והוא פתוח לכל גולש.
 2. על גולש המזין פרטיו באתר תוחלנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון זה.
 3. אין להשאיר פרטיו של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי בתקנון ותנאי שימוש לאתר מחשבון ירושה.
 4. בעת השארת פרטים באתר יתבקש הגולש למסור פרטים שונים, בהתאם לסוג השירות בו הוא מתעניין, כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת מגורים, תאריך לידה, כתובת דואר אלקטרוני פעילה ועוד (לשיקול דעתו הבלעדי של האתר). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים לסכל יצירת קשר עם משאיר הפרטים .
 5. הנתונים הנמסרים בעת השארת פרטים באתר יישמרו במאגר המידע שבבעלות האתר. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה לבדוק ייתכנות למתן שירות משפטי ו/או לספק את המוצר הסופי.
 6. האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון ותנאי שימוש לאתר מחשבון ירושה זה.
 7. בכפוף להסכמת הגולש, השארת פרטים באתר כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס להצעות, עדכונים ותוכן המוצעים למשתמשים אשר השאירו פרטים באתר.
 8. אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 (להלן: "חוק התקשורת").
 9. מובהר כי באפשרות הנרשם להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על "להסרה מרשימת התפוצה" או באמצעות פנייה לאתר בדוא"ל, טלפון, פקס או מסרון. כל עוד לא הסיר עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמור, רשאי האתר, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיוור ישיר כאמור.
 10. האתר רשאי לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי לכניסה לאתר ובכלל זה התחברות לאתר דרך רשת חברתית ו/או פלטפורמה אחרת.
 11. זכות השימוש באתר היא אישית ואינה ניתן להעברה.
 12. האתר רשאי, למנוע מכל גולש שימוש באתר בהתאם שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר לחסום גישה אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • א. אם בעת השארת פרטים באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;
  • ב. במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
  • ג. אם הופרו תנאי תקנון זה;
  • ד. אם לא נעשה שימוש באתר במשך תקופה רצופה העולה על 30 יום.
  • ה. אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לאתר או להמשיך ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.
 13. מפעיל האתר אינו מחויב, בכל דרך שהיא, להציג מגוון כלשהו של תכנים או שירותים באתר.
 14. מפעיל האתר רשאי בכל עת לשנות את מגוון השירותים המוצעים לרכישה באתר, להחליפם להמעיט מהם, להוסיף עליהם, ללא כל הודעה או התראה מוקדמת.
 15. אופן הצגת השירותים באתר הינו על-פי שיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר.
 16. מפעיל האתר או מי מטעמו רשאי לאמת את זהותו של משאיר פרטים בהתאם למידע שנמסר על ידו.
 17. קבלת שירותים משפטיים, כפופה לבדיקת ייתכנות למתן שירות משפטי בתשלום ולשיקול דעתם של מפעיל האתר.
 18. התשלום באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי השייך למשאיר הפרטים, או בכל אמצעי תשלום אחר המופיע בעמוד התשלום.
 19. בנוסף להוראות תקנון ותנאי שימוש לאתר מחשבון ירושה יחולו גם הוראות תקנון חברת הסליקה או אמצעי התשלום האחר.
  על אף האמור לעיל, מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים אחרים לנרשמים, והכל על-פי שיקול דעתו הבלעדי.
 20. מעת לעת מפעיל האתר רשאי לעדכן את מחירי השירותים המוצעים באתר, ללא קשר למועד ביצוע רכישה באתר, וללא צורך להודיע על כך.
 21. מחירי השירותים המוצעים באתר כוללים מס ערך מוסף.
 22. מחירי השירותים המוצעים באתר לא יכללו עלות שילוח (ככל ויש בכך צורך), אלא אם נקבע כך במפורש.
 23. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי, למעט בכפוף לקבלת אישור ו/או הסכמה מפורשת מראש ובכתב לכל פעילות מסחרית ובכפוף לתנאי ההסכם ו/או תנאי השימוש למשתמשים מסחריים.
 24. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers Robots או Web crawler וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 25. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
 26. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתרים ("קישור עמוק" – Deep Links) ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;
 27. מפעיל האתר רשאי לדרוש ביטול כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי ובמקרה זה לא תעמוד כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה.
 28. מפעיל האתר לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. האחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, היא על מבצע הקישור בלבד.
 29. על הגולש לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו, שותפיו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי תקנון ותנאי שימוש לאתר מחשבון ירושה זה. בנוסף, ישפה גולש את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שנמסרו על ידו לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצע לאתר.

העדר אחריות וייעוץ משפטי:

 1. האמור באתר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי פרטני מעורך דין, אינו מתאים לנסיבותיו הספציפיות של כל מקרה ומקרה והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי. כל פעולה שנעשית על פי המידע באתר הינה על אחריות עושה הפעולה בלבד. מכל מקום, השימוש באמור באתר זה אינו יוצר יחסי עו"ד לקוח בדרך כלשהי.
  מודגש ברחל בתך הקטנה, כי תוכן האתר אינו מהווה ייעוץ משפטי, ואין להסתמך על הכתוב בו מבלי להיוועץ עם עורך דין המתמחה בתחום.
 2. המסתמך על האמור באתר ללא ייעוץ משפטי נושא באחריות מלאה למעשיו.
 3. מובהר שוב ולמען הסר ספק כי אין להסתמך על מידע שהתקבל באתר לצורך קבלת החלטות בנושאים משפטיים, עסקיים, מקצועיים, ממוניים, מחשובים, אישיים או כספיים בין בהיותם אישיים לשימושך הפרטי ו/או לשימוש מסחרי לרבות תכנוני מס.
 4. המידע על שירותי האתר מופיע לצורכי הסבר כללי. ייתכנו שינויים, הבדלים וכיו"ב בין השירות, כפי שהוא מוסבר ומופיע באתר, לבין השירות שיציע מפעיל האתר. טעות סופר בתיאור שירות או מחירו לא תחייב את האתר.
 5. מידע ומצגים באתר, שמקורם בשותפיו של האתר, נמצאים באחריותם הבלעדית של השותפים כאמור, ועל כן מובן שלאתר אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין מפעיל האתר ערב למידת הדיוק של מידע זה.
 6. מפעיל האתר לא יהיה אחראי לנזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר או בקישורים לאתרים אחרים או כל מקור מידע פנימי או חיצוני אחר או שימוש במידע על שירותים אשר מוצגים על ידו.
 7. מפעיל האתר לא יהא אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו לגולשים או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, מוצר, שירות וכו' המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הגולש באתר.
 8. מפעיל האתר בשום מקרה לא יהיה אחראי לנזק שיגרם לגולש באמצעות יצירת קשר עם שותפיו של האתר.
 9. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולש או לנרשם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכיו.
 10. האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
 11. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מפעיל האתר רשאי בכל עת להפסיק את מתן שירותיו, כולם או מקצתם, לפי שיקול דעתו הבלעדי. עם הפסקת מתן שירות או שירותים מפעיל האתר יחזיק את החומר הכלול בשירות שהופסק למשך זמן שיקבע בשיקול דעתו הבלעדי ולאחר מכן יהיה רשאי למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה על כך.

 12. תנאים נוספים – חלק משירותי האתר עשויים להיות כפופים להנחיות, כללים או תנאי שירות נוספים שפורסמו (להלן: "תנאים נוספים") והשימוש שלך בשירותים אלה יותנה בהסכמתך לתנאים הנוספים. אם ישנה סתירה כלשהי בין התקנון הזה לבין התנאים הנוספים, התנאים הנוספים יקבעו עבור אותו שירות, אלא אם כן התנאים הנוספים קבעו במפורש כי תקנון ותנאי שימוש לאתר מחשבון ירושה הזה יקבע.
 13. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אחריותו של מפעיל האתר בכל עילה שהיא לא תעלה על הסכום ששולם על ידי המשתמש עבור השירות שרכש.

אבטחת מידע

 1. מפעיל האתר מיישם באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. למרות זאת, אין ודאות מוחלטת, כי המידע לא ייחשף במקרה של פריצה למערכת או שרתי האתר.
 2. המשתמש מסכים כי מפעיל האתר לא יישא באחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או שרתיו. המשתמש מוותר על כל דרישה, תביעה או טענה נגד מפעיל האתר בשל כך.

קניין רוחני:

 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הם בבעלות מפעיל האתר בלבד.
 2. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי הגולשים לאתר.
 3. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים ,© או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.

סמכות שיפוט:

 1. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
 2. לבתי המשפט בעיר חדרה תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע או הקשור לתקנון ותנאי שימוש לאתר מחשבון ירושה זה.

אם נתקלתם בבעיה, או בשאלה, נשמח לעמוד לרשותכם באמצעות הטופס ליצירת קשר או בטלפון: 051-5302484.

 

הצ'קליסט לעריכת צוואה שמונעת סכסוכים במשפחה

בהנחיית עו"ד ארז קרט

מומחה לדיני ירושה וצוואות